Phật Nằm Nhỏ

Mã: 37

Giá: call


Mã sản phẩm M265
Chất liệu bột đá + gỗ
Ghi chú Màu mã nãoKT: 50 x 18 x 22 (cm)